Novas


07/02/18

COMEZA O PROCESO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2018-19

Como xa contamos neste espazo, os días 16 e 23 de febreiro ás 12:00 e ás 17:00 h. organizaranse no noso centro unhas xornadas de portas abertas onde se lles dará toda a información que precisen, tanto do funcionamento e liña educativa do Colexio coma do proceso de admisión. 

Adiantamoslles a seguinte información:

 • Prazo do 1 – 20 marzo (IMPORTANTE: SÓ SE PODE PRESENTAR UNHA SOLICITUDE)

Para admisións distintas das de 4º Ed. Infantil, a familia que presente solicitude noutro centro deberá comunicalo ao mesmo tempo no centro de orixe.

Para solicitudes de 1º Prim e 1º ESO os alumnos que teñan reserva de praza nun centro deberán comunicar a renuncia á reserva se presenta solicitude de admisión noutro centro.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR (do 1 ao 20 de marzo)

As solicitudes, deberán estar firmadas polos dous proxenitores, presentaranse, tal como figura no cadro anterior do 1 ao 20 de marzo na Administración do Colexio ou ven por vía telemática, tendo que aportar de todas formas de forma presencial os seguintes documentos adxuntos:

 1. Documento que acredite a idade do neno. Libro de familia completo da unidade familiar.
 2. Certificado de matrícula do centro de orixe nos casos de admisións distintas de 4º Ed. Infantil.
 3. Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso.
 4. No caso de separación ou divorcio a solicitude ten que estar firmada polos dous proxenitores e adxuntar o DNI do que non convive co neno.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR NO CASO DE TER QUE BAREMAR (máis solicitudes que prazas) (do 23 de marzo ao 5 de abril)

 1. Certificado de empadroamento municipal, no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven nel. O empadroamento deberá ter unha antigüidade mínima dun ano, respecto ao fin do prazo (20 marzo) e expedido neste ano. De haber un cambio de domicilio menor a un ano de antigüidade, deberá xustificarse con documentación da vivenda. Opción do domicilio de traballo. Asalariado: certificado de empresa e fotocopia do contrato traballo. Autónomo: Alta censal de Facenda e alta Seg. Social.
 2. Renda da unidade familiar. Suma das casiñas 392 e 405 da declaración da renda das persoas físicas do ano 2016, dividir o importe entre os que viven na casa (pai, nai, fillos), se o resultado está nesta táboa, terá puntos de renda.
 3. Fotocopia do libro de familia numerosa. Traer o orixinal para cotexar.
 4. Certificado oficial de minusvalía do pai, nai, alumno ou irmáns do neno. Consellería de Traballo e Benestar
 5. Criterio de libre disposición: Aprobado polo Consello Escolar e comunicado a Inpección.  Pai, nai ou irmá antigo alumno do centro. Fotocopia do título ou ano en que saiu do centro para comprobar actas.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN:

Unha vez finalizado o prazo de entrega de solicitudes, a Consellería de Educación procederá ao baremo das solicitudes recibidas en cada centro seguindo esta orde.

CRITERIOS DE DESEMPATE. 

 1. Maior puntuación por irmáns/ás  no centro
 2. Pai, nai ou titor traballando no centro
 3. Maior puntuación por proximidade do domicilio familiar ao centro ou lugar de traballo de nai, pai ou titor/a.
 4. Maior puntuación por renda per cápita da unidade familiar
 5. Condición de familia numerosa
 6. Condición de familia monoparental
 7. Maior puntuación por concorrencia de  discapacidade
 8. Criterio establecido polo centro educativo

En caso de manterse o empate, resolverase mediante o criterio de orde alfabético comezando polos apelidos máis próximos a aquelas letras que sairán no sorteo público 

Podedes consultar todos os documentos e descargar as solicitudes no link que tendes baixo estas liñas

Fuente: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/24215