Ligazóns de interese
Contacto

Rúa Vista Alegre, 2
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Teléfono: 986 500 375


Título Da Imaxe

Aviso legal

Os termos e condicións contidos neste Aviso Legal (en diante, as “Regras”) están destinados a informar, regular o uso e acceso dos usuarios (en diante, o “Usuario” ou “usuarios”) a todas as páxinas web que aparecen baixo o dominio [www.filipenses.es] (en diante, “a páxina”). A páxina e o seu contido son propiedade e xestión do Colexio Filipense Sagrada Familia en diante o “sitio web”.

 

1. Datos de identificación de o Colexio Filipense Sagrada Familia

Rúa Vista Alegre, 2
36600 – Vilagarcía de Arousa
Pontevedra
Teléfono: 986 500 375.

1.1. Para calquera tipo de información, dúbida, consulta ou suxestión, os Usuarios poden contactar co sitio web a través do enderezo de correo electrónico cpr.sagrada.familia.vilagarcia@edu.xunta.es ou chamando ao cliente 986 500 375 e, previa cita, no enderezo Rúa. Vista Alegre, 2 – 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

 

2. Uso do sitio web.

2.1. O acceso e navegación no sitio web implica que o usuario acepta de xeito completo e sen reservas todas e cada unha das regras da versión publicada por “o sitio web” ao mesmo tempo que o usuario accede á páxina. Por este motivo, o Usuario debe ser consciente da importancia de consultar as Normas cada vez que accede á páxina. ao mesmo tempo que o usuario accede á páxina. Por este motivo, o Usuario debe ser consciente da importancia de consultar as Normas cada vez que accede á páxina.

2.2. O Usuario comprométese a utilizar a páxina e os servizos dispoñibles a través dela, de acordo coa lei, a moral, os bos costumes e a orde pública, polo que se establece neste regulamento.

2.3. O sitio web pode, para unha maior axilidade no funcionamento da páxina e para o beneficio dos usuarios, modificar unilateralmente, en calquera momento e sen previo aviso, o contido e servizos proporcionados ou calquera aspecto da páxina. Do mesmo xeito, resérvase o dereito de modificar unilateralmente e sen previo aviso, calquera dos termos e condicións das Bases, nos termos e condicións que considere oportunos e entrarán en vigor desde o momento da súa publicación. Estas modificacións poden comunicarse persoalmente aos usuarios rexistrados. pode, para unha maior axilidade no funcionamento da páxina e para o beneficio dos usuarios, modificar unilateralmente, en calquera momento e sen previo aviso, o contido e servizos proporcionados ou calquera aspecto da páxina. Do mesmo xeito, o sitio web resérvase o dereito de modificar unilateralmente e sen previo aviso, calquera dos termos e condicións das Bases, nos termos e condicións que considere oportunos e entrará en vigor desde o momento da súa publicación. Estas modificacións poden comunicarse persoalmente aos usuarios rexistrados.

2.4. Os usuarios deben observar calquera instrución que, a través do correo electrónico ou a páxina, o sitio web ou o seu persoal, debidamente autorizado, imparten.

 

3. Protección de datos persoais dos usuarios por parte do sitio web

3.1 O sitio web informa que os datos que os Usuarios proporcionan a través da páxina incorporaranse a ficheiros da súa propiedade, consentindo expresamente a súa recollida e tratamento, que está destinado a manter relacións comerciais, recibir información e publicidade de produtos e servizos do sitio web, xa sexa por medios tradicionais ou electrónicos.

3.2. O titular dos datos terá en todo momento o dereito a acceder ao ficheiro, podendo exercer os dereitos de rectificación, cancelación e oposición nos termos incluídos na lexislación de protección de datos. Do mesmo xeito, o consentimento do Usuario para o tratamento e transferencia dos seus datos persoais será revogable en todo momento. Para estes efectos, será suficiente contactar co sitio web. vía correo electrónico Rúa Vista Alegre, 2 – 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) ou por correo a Att. Departamento de atención ao cliente no enderezo indicado ao comezo desta sección.

3.3. O sitio web garante que adoptou as medidas de seguridade adecuadas nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Así mesmo, o sitio web garante a confidencialidade dos datos persoais, aínda que revelará ás autoridades públicas competentes os datos persoais e calquera outra información que estea no seu poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas e que sexa requirida de acordo coas disposicións legais e a normativa aplicable ao caso.

3.4. Lea a nosa sección específica sobre a política de privacidade e protección de datos que aparece na páxina [http://filipenses.es], así como en cada sección onde o usuario debe introducir datos persoais.

 

4. Propiedade intelectual e dereitos de autor.

4.1. Toda a información contida na páxina, incluído o seu deseño gráfico, é propiedade do sitio web. Os usuarios que accedan a esta páxina poden ver a información contida nela e facer descargas ou reproducións privadas no seu sistema informático, sempre que os elementos reproducidos non sexan posteriormente transferidos a terceiros nin instalados nun servidor conectado a Internet ou a unha rede local. Non se permite a distribución, modificación, cesión, comunicación pública, reproducións ou calquera outro acto de parte ou de toda a información publicada na páxina, sen prexuízo do disposto nestas Bases, sen autorización previa do sitio web.

4.2. O Usuario debe empregar o contido e a información recollida na páxina, de forma dilixente, correcta e legal e específica, só para uso persoal e non comercial. Queda prohibida calquera reprodución ou copia, distribución ou publicación, de calquera tipo, do contido da información publicada na páxina sen a previa autorización por escrito do sitio web. A autorización para a reprodución pódese solicitar no enderezo de correo electrónico do sitio web.

4.3. No caso de que algún usuario ou terceiro considere que algún dos contidos existentes na páxina foi introducido nela violando os dereitos de autor ou outros dereitos de protección da propiedade intelectual, informe ao sitio web da devandita circunstancia, remitindo a notificación ao enderezo de correo electrónico cpr .sagrada.familia.vilagarcia @ edu.xunta.es, que inclúe, como mínimo, os seguintes puntos:

a) Nome, enderezo, número de teléfono e enderezo de correo electrónico do demandante.

b) Datos do propietario dos dereitos de autor ou doutros dereitos de protección da propiedade intelectual que puideran ser infrinxidos.

c) Indicación do contido infrinxido e localización na páxina

d) Declaración de que a introdución do contido se introduciu sen a autorización expresa do propietario dos dereitos de autor ou doutros dereitos de propiedade intelectual. Sen prexuízo do establecido nos parágrafos anteriores, o sitio web resérvase o dereito de defenderse das reclamacións baseadas na normativa vixente sobre publicidade e dereitos de autor ou outros dereitos de protección da propiedade intelectual.

 

5. Ligazóns.

5.1. No caso de que na páxina se refiran a través de ligazóns a páxinas web de publicidade ou de terceiros, o sitio web non está obrigado a controlar e non controla, aproba nin apoia previamente os servizos, contidos, datos, ficheiros, produtos e calquera tipo de material da páxina ou páxinas web de terceiros, polo que o sitio web non responderá, baixo ningún concepto, á legalidade do contido das devanditas páxinas, sendo responsabilidade exclusiva do terceiro, a título de exemplo. , respecto á legalidade, á moral, aos bos costumes e á orde pública, dos contidos, para que estes non infrinxan ningún dereito de terceiros. A existencia dun hipervínculo non supón unha relación de ningún tipo entre o sitio web e o propietario do sitio web no que se establece.

5.2. Aqueles Usuarios ou terceiros que pretendan establecer unha hiperligazón coa páxina, deben garantir que a hiperligazón só permite o acceso ás páxinas ou servizos da páxina, pero non realiza, a título de exemplo, pero non limitación, reprodución de contido, profunda. -ligazóns, navegadores, declaracións incorrectas ou incorrectas no contido ou na páxina. Salvo aqueles signos que forman parte da hiperligazón, o Usuario garantirá que a páxina web na que está establecida a hiperligazón non conterá marcas, nomes comerciais, signos de establecemento, nomes, logotipos, consignas nin ningún tipo de signo distintivo pertencente á sitio web.

 

6. Exclusión de garantías e responsabilidade.

6.1. O sitio web exclúe calquera responsabilidade por danos de calquera tipo que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, fiabilidade ou continuidade da súa páxina ou dos seus servizos, aínda que intentará proporcionar, na medida das súas posibilidades, asistencia técnica á persoa afectada. .

6.2. Cos límites establecidos pola lei, o sitio web non pode nin asume ningunha reclamación derivada da falta de veracidade, integridade e / ou actualización dos contidos e información de calquera tipo recollidos na páxina.

6.3. O sitio web non está obrigado a controlar e non controla de antemán a ausencia de virus ou elementos nos contidos, o que pode provocar alteracións no software ou hardware dos usuarios ou persoas que visiten a páxina, polo que non será responsable de danos de calquera natureza que poidan derivarse deles.

6.4. O usuario será responsable dos danos e / ou perdas de calquera natureza que o sitio web poida sufrir como consecuencia do incumprimento da lei ou dalgunha das normas contidas neste Aviso Legal.

 

7. Salvagarda das normas.

Se algún termo e condición destas regras é declarado nulo ou inoperante, o resto das disposicións manteranse nos termos acordados. O sitio web comprométese a substituír a estipulación afectada pola nulidade, achegándose o máis preto posible á intención inicialmente perseguida.

 

8. Dereito aplicable e xurisdición competente.

Estas normas réxense pola lei española. O sitio web e os usuarios, para a resolución de calquera controversia que poida xurdir, con respecto á súa validez, execución, cumprimento ou resolución, total ou parcial, presentan, renunciando expresamente á súa propia xurisdición ou a calquera outra que, no seu caso, poida corresponden, á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Vilagarcía de Arousa (España).